ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 
 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • Politikai párt vagy azokhoz szervezetileg kötődő csoport nem pályázhat.
 • A pályázat forrása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete.
 • A kért pénzösszeg nem lehet több, mint a teljes költség 50%-a.
 • Egy témában csak egy alaphoz nyújtható be pályázat.
 • A pályázat beadásakor a szervezetnek írásbeli nyilatkozatot kell becsatolni abban az esetben, ha az önkormányzati támogatás után ÁFA visszaigénylésre jogosult.
 • A pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányosan vagy a határidő letelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 
 • Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki elszámolási kötelezettségének a korábbi években nem tett eleget. 
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján:
  „(1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
  a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
  b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
  c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
  d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
  e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.”
 • Magánszemély részére folyósított támogatás összevonandó adóalapba tartozó egyéb jövedelemnek minősül, ezért abból a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében adóelőleget kell levonni.
 • A támogatásokról a polgármester dönt, azonban alapítványok esetében a támogatási döntést a Közgyűlés jogosult meghozni. 
 • Abban az esetben, ha a pályázónak nincs önálló, elkülönült szervezetisége, vagy nincs önálló gazdálkodási jogköre, akkor a részére megítélt támogatást egy önálló szervezet befogadhatja. Ennek feltétele: a befogadó szervezet a támogatás összegét a támogatott rendelkezésére bocsássa és a hatályos jogszabályoknak megfelelően könyveiben azt nyilvántartsa, valamint az erről szóló befogadói nyilatkozatot, a befogadó szervezet aláírásával és bélyegzőjével hitelesítse.
 • Támogatás esetén rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám és PR anyagokon, média megjelenéseknél kérjük tüntesse fel, hogy „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával került megvalósításra”.
 • Pályázat útján kizárólag működési célú támogatás igényelhető. Beruházásra, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére (ami alól kivételt képez a 100.000 forintot meg nem haladó kisértékű tárgyi eszköz beszerzése), saját gépjármű használatra, reprezentációs kiadásokra pályázatot benyújtani nem lehet.
 • A pályázók a döntésről minden esetben értesítést kapnak. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Sikeres pályázat esetén a pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza az elnyert támogatás összegét, a támogatás átutalásának határidejét és az elszámolásra vonatkozó kötelező jellegű előírásokat. Amennyiben a támogatott jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, köteles a támogatás összegét és annak kamatait visszafizetni. 
 • A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek az alapító okiratuk szerint meghatározott alaptevékenységük ellátásának fedezetére támogatási igényt nem nyújthatnak be.

Az uniós értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Ha támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) [a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet] megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 pénzügyi évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.